《千字文》全文带拼音

tiān xuán huáng   zhòu hóng huāng  
yuè yíng   chén xiǔ liè zhāng  
宿
hán lái shǔ wǎng   qiū shōu dōng cáng  
rùn chéng suì   táo yáng  
yún téng zhì   jié wéi shuāng  
jīn shēng shuǐ   chū kūn gāng  
jiàn hào què   zhū chēng guāng  
guǒ zhēn nài   cài zhòng jiè jiāng  
hǎi xián dàn   lín qián xiáng  
lóng shī huǒ   niǎo guān rén huáng  
shǐ zhì wén   nǎi shāng  
tuī wèi ràng guó   yǒu táo táng  
diào mín zuì   zhōu yīn tāng  
zuò cháo wèn dào   chuí gǒng píng zhāng  
ài shǒu   chén róng qiāng  
xiá ěr   shuài bīn guī wáng  
míng fèng zài zhú   bái shí chǎng  
huà bèi cǎo   lài wàn fāng  
gài shēn   cháng  
gōng wéi yǎng   gǎn huǐ shāng  
zhēn jié   nán xiào cái liáng  
zhī guò gǎi   néng wàng  
wǎng tán duǎn   shì cháng  
xìn shǐ   nán liáng  
使
bēi rǎn   shī zàn gāo yáng  
jǐng xíng wéi xián   niàn zuò shèng  
jiàn míng   xíng duān biǎo zhèng  
kōng chuán shēng   táng tīng  
huò yīn è   yuán shàn qìng  
chǐ fēi bǎo   cùn yīn shì jìng  
shì jūn   yuē yán jìng  
xiào dāng jié   zhōng jìn mìng  
lín shēn báo   xīng wēn qìng  
lán xīn   sōng zhī shèng  
chuān liú   yuān chéng yìng  
róng zhǐ ruò   yán ān dìng  
chū chéng měi   shèn zhōng lìng  
róng suǒ   shèn jìng  
xué yōu dēng shì   shè zhǐ cóng zhèng  
cún gān táng   ér yǒng  
shū guì jiàn   bié zūn bēi  
shàng xià   chàng suí  
wài shòu xùn   fèng  
zhū shú   yōu ér  
kǒng huái xiōng   tóng lián zhī  
怀
jiāo yǒu tóu fēn   qiē zhēng  
rén yǐn   zào  
jié lián tuì   diān pèi fěi kuī  
退
xìng jìng qíng   xīn dòng shén  
shǒu zhēn zhì mǎn   zhú  
jiān chí cāo   hǎo jué  
huá xià   dōng èr jīng  
西
bèi máng miàn luò   wèi jīng  
gōng diàn pán   lóu guān fēi jīng  
殿
xiě qín shòu   huà cǎi xiān líng  
bǐng shè páng   jiá zhàng duì yíng  
yán shè   sègrave; chuī shēng  
shēng jiē   biàn zhuàn xīng  
yòu tōng guǎng nèi   zuǒ chéng míng  
广
fén diǎn   qún yīng  
gǎo zhōng   shū jīng  
稿
luó jiāng xiàng   xiá huái qīng  
fēng xiàn   jiā qiān bīng  
gāo guān péi niǎn   zhèn yīng  
shì chǐ   chē jià féi qīng  
gōng mào shí   bēi míng  
pán yǐn   zuǒ shí ā héng  
yǎn zhái   wēi dàn shú yíng  
huán gōng kuāng   ruò qīng  
huí hàn huì   yuè gǎn dīng  
jùn   duō shì shí níng  
jìn chǔ gēng   zhào wèi kùn héng  
jiǎ miè guó   jiàn huì méng  
zūn yuē   hán fán xíng  
jiǎn   yòng jūn zuì jīng  
xuān wēi shā   chí dān qīng  
jiǔ zhōu   bǎi jùn qín bìng  
yuè zōng tài dài   chán zhǔ yún t&iacuiacute;ng  
yàn mén sài   tián chì chéng  
kūn chí jié shí   dòng tíng  
kuàng yuǎn mián miǎo   yán xiù yǎo míng  
zhì běn nóng   jià  
chù zǎi nán   shǔ  
shuì shú gòng xīn   quàn shǎng chù zhì  
mèng dūn   shǐ bǐng zhí  
shù zhōng yōng   láo qiān jǐn chì  
líng yīn chá   jiàn mào biàn  
jué jiā yóu   miǎn zhī zhí  
xǐng gōng jiè   chǒng zēng kàng  
dài jìn chǐ   lín gāo xìng  
liǎng shū jiàn   jiè shuí  
suǒ xián chù   chén liào  
qiú xún lùn   sǎn xiāo yáo  
xīn zòu lěi qiǎn   xiè huān zhāo  
de   yuán mǎng chōu tiáo  
wǎn cuì   tóng zǎo diāo  
chén gēn wěi   luò piāo yáo  
you kūn yùn   líng jiàng xiāo  
dān wán shì   náng xiāng  
yóu yōu wèi   zhǔ ěr yuán qiáng  
shàn cān fàn   shì kǒu chōng cháng  
bǎo pēng zǎi   yàn zāo kāng  
qīn jiù   lǎo shào liáng  
qiè fǎng   shì jīn wéi fáng  
wán shàn yuán jié   yín zhú wěi huáng  
zhòu mián mèi   lán sǔn xiàng chuáng  
xián jiǔ yàn   jié bēi shāng  
jiǎo shǒu dùn   yuè qiě kāng  
hòu   zhēng cháng  
sǎng zài bài   sǒng kǒng huáng  
jiān dié jiǎn yào   shěn xiáng  
hài gòu xiǎng   zhí yuàn liáng  
luó   hài yuè chāo xiāng  
zhū zhǎn zéi dào   huò pàn wáng  
shè liáo wán   qín ruǎn xiāo &nbnbsp;
tián lún zhǐ   jūn qiǎo rèn diào  
shì fēn   bìng jiē jiā miào  
máo shī shū   gōng pín yán xiào  
姿
nián shǐ měi cuī   huī lǎng yào  
xuán xuán   huì huán zhào  
zhǐ xīn xiū   yǒng suí shào  
yǐn lǐng   yǎng láng miào  
shù dài jīn zhuāng   pái huái zhān tiào  
lòu guǎ wén   méng děng qiào  
wèi zhù zhě   yān zāi