《三字经》全文带拼音

rén zhī chū   xìng běn shàn  
,
xìng xiāng jìn   xiāng yuǎn  
,
gǒu jiào   xìng nǎi qiān  
,
jiào zhī dào   guì zhuān  
,
mèng   lín chǔ  
xué   duàn zhù  
dòu yān shān   yǒu fāng  
jiào   míng yáng  
yǎng jiào   zhī guò  
jiào yán   shī zhī duò  
xué   fēi suǒ  
yòu xué   lǎo wéi  
zhuó   chéng  
rén xué   zhī  
wèi rén   fāng shào shí  
qīn shī yǒu    
xiāng jiǔ líng   néng wēn  
xiào qīn   suǒ dāng zhí  
róng suì   néng ràng  
zhǎng   xiān zhī  
shǒu xiào   jiàn wén  
zhī mǒu shù   shí mǒu wén  
ér shí   shí ér bǎi  
bǎi ér qiān   qiān ér wàn  
sān cái zhě   tiān rén  
sān guāng zhě   yuè xīng  
sān gāng zhě   jūn chén  
qīn   shùn  
yuē chūn xià   yuē qiū dōng  
shí   yùn qióng  
yuē nán běi   yuē dōng  
西
fāng   yìng zhōng  
yuē shuǐ huǒ   jīn  
xíng   běn shù  
yuē rén   zhì xìn  
cháng   róng wěn  
dào liáng shū   mài shǔ  
liù   rén suǒ shí  
niú yáng   quǎn shǐ  
liù chù   rén suǒ  
yuē   yuē āi  
ài   qíng  
páo   shí jīn  
zhú   nǎi yīn  
gāo zēng   ér shēn  
shēn ér   ér sūn  
sūn   zhì xuán zēng  
nǎi jiǔ   rén zhī lún  
ēn   cóng  
xiōng yǒu   gōng  
zhǎng yòu   yǒu péng  
jūn jìng   chén zhōng  
shí   rén suǒ tóng  
fán xùn méng   jiǎng jiū  
xiáng xùn   míng dòu  
wéi xué zhě   yǒu chū  
xiǎo xué zhōng   zhì shū  
lún zhě   èr shí piān  
qún   shàn yán  
mèng zhě   piān zhǐ  
jiǎng dào   shuō rén  
zuò zhōng yōng    
zhōng piān   yōng  
xiǎo dài   zhù  
shù shèng yán   yuè bèi  
yuē guó fēng   yuē sòng  
hào shī   dāng fěng yǒng  
shī wáng   chūn qiū zuò  
bāo biǎn   bié shàn è  
sān zhuàn zhě   yǒu gōng yáng  
yǒu zuǒ shì   yǒu liáng  
jīng míng   fāng  
cuō yào   shì  
zhě   yǒu xún yáng  
wén zhōng   lǎo zhuāng  
jīng tōng   zhū shǐ  
kǎo shì xìigrave;   zhī zhōng shǐ  
nóng   zhì huáng  
hào sān huáng   shàng shì  
táng yǒu   hào èr  
xiāng xùn   chēng shèng shì  
xià yǒu   shāng yǒu tāng  
zhōu wén   chēng sān wáng  
xià chuán   jiā tiān xià  
bǎi zǎi   qiān xià shè  
tāng xià   guó hào shāng  
liù bǎi zǎi   zhì zhòu wáng  
zhōu wáng   shǐ zhū zhòu  
bǎi zǎi   zuì cháng jiǔ  
zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì  
Chěng gān   shàng yóu shuì  
shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó  
qiáng   xióng chū  
yíng qín shì   shǐ jiān bìng  
chuán èr shì   chǔ hàn zhēng  
gāo xīng   hàn jiàn  
zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn  
guāng xīng   wéi dōng hàn  
bǎi nián   zhōng xiàn  
wèi shǔ   zhēng hàn dǐng  
hào sān guó   liǎng jìn  
song   liáng chén chéng  
wéi nán cháo   jīn líng  
běi yuán wèi   fēn dōng xi  
西
wén zhōu   gāo  
dài zhì suí    
zài chuan   shī tǒng  
táng gāo   shī  
chú suí luàn   chuàng guó  
èr shí chuán   sān bǎi zǎi  
liáng miè zhī   guó nǎi gǎi  
liáng táng jìn   hàn zhōu  
chēng dài   jiē yǒu yóu  
yán sòng xīng   shòu zhōu shàn  
shí chuán   nán běi hùn  
liáo jīn   hào fēn  
dài miè liáo   sòng yóu cún  
zhì yuán xīng   jīn xiē  
yǒu sòng shì   tong miè  
bìng zhōng guó   jiān róng  
míng tài   jiǔ qīn shī  
chuán jiàn wén   fāng  
qiān běi jīng   yǒng  
dài chóng zhēn   méi shān shì  
qīng tài   yīng jǐng mìng  
jìng fāng   dìng  
zhì xuān tǒng   nǎi tóng  
shí èr shì   qīng zuò zhōng  
shǐ zhě   kǎo shí  
tōng jīn   ruò qīn  
kǒu ér song   xīn ér wéi  
cháo    
zhòng   shī xiàng tuó  
shèng xián   shàng qín xué  
zhào zhōng ling   lún  
shì   xué qiě qín  
biān   xiāo zhú jiǎn  
shū   qiě zhī miǎn  
tóu xuán liáng   zhuī  
jiào   qín  
náng yíng   yìng xuě  
jiā suī pín   xué chuò  
xīn   guà jiǎo  
shēn suī láo   yóu zhuó  
lǎo quán   èr shí  
shǐ fèn   shū  
lǎo   yóu huǐ chí  
ěr xiǎo shēng   zǎo  
ruò liáng hào   shí èr  
duì tíng   kuí duō shì  
chéng   zhòng chēng  
ěr xiǎo shēng   zhì  
yíng suì   néng yǒng shī  
suì   néng  
yǐng   rén chēng  
ěr yòu xué   dāng xiào zhī  
cài wén   néng biàn qín  
xiè dào yùn   néng yǒng yín  
  qiě cōng mǐn  
ěr nán   dāng jǐng  
táng liú yàn   fāng suì  
shén tóng   zuò zhèng  
suī yòu   shēn shì  
ěr yòu xué   miǎn ér zhì  
yǒu wéi zhě   ruò shì  
quǎn shǒu   chén  
gǒu xué   wéi rén  
cán   fēng niàng  
rén xué    
yòu ér xué   zhuàng ér xíng  
shàng zhì jūn   xià mín  
yáng míng shēng   xiǎn  
guāng qián   hòu  
rén   jīn mǎn yíng  
jiào   wéi jīng  
qín yǒu gōng    
jiè zhī zāi   miǎn