《弟子规》全文带拼音

  zǒng
 
guī   shèng rén xùn  
shǒu xiào   jǐn xìn  
nài zhòng   ér qīn rén  
yǒu   xué wén  
  xiào  
 
  yìng huǎn  
mìng   xíng lǎn  
jiào   jìng tīng  
  shùn chéng  
dōng wēn   xià qìng  
chén xǐng   hūn dìng  
chū gào   fǎn miàn  
yǒu cháng   biàn  
shì suī xiǎo   shàn wéi  
gǒu shàn wéi   dào kuī  
suī xiǎo   cáng  
gǒu cáng   qīn xīn shāng  
qīn suǒ hào   wèi  
qīn suǒ   jǐn wèi  
shēn yǒu shāng   qīn yōu  
yǒu shāng   qīn xiū  
qīn ài   xiào nán  
qīn zēng   xiào fāng xián  
qīn yǒu guò   jiàn shǐ gēng  
使
  róu shēng  
jiàn   yuè jiàn  
háo suí   yuàn  
qīn yǒu   yào xiān cháng  
zhòu shì   chuáng  
sāng sān nián   cháng bēi  
chù biàn   jiǔ ròu jué  
sāng jìn   jìn chéng  
shì zhě   shì shēng  
  chū
 
xiōng dào yǒu   dào gōng  
xiōng   xiào zài zhōng  
cái qīng   yuàn shēng  
yán rěn   fèn mǐn  
忿
huò yǐn shí   huò zuò zǒu  
zhǎng zhě xiān   yòu zhě hòu  
zhǎng rén   dài jiào  
rén zài   dào  
chēng zūn zhǎng   míng  
duì zūn zhǎng   xiàn néng  
zhǎng    
zhǎng yán   tuì gōng  
退
xià   chéng xià  
guò yóu dài   bǎi  
zhǎng zhě   yòu zuò  
zhǎng zhě zuò   mìng nǎi zuò  
zūn zhǎng qián   shēng yào  
wén   què fēi  
jìn   tuì chí  
退
wèn duì   shì  
shì zhū   shì  
shì zhū xiōng   shì xiōng  
  jǐn
 
zhāo zǎo   mián chí  
lǎo zhì   shí  
chén guàn   jiān shù kǒu  
biàn niào huí   zhé jìng shǒu  
便 尿
guān zhèng   niǔ jié  
  jǐn qiè  
zhì guān   yǒu dìng wèi  
luàn dùn   zhì huì  
guì jié   guì huá  
shàng xún fèn   xià chèn jiā  
duì yǐn shí   jiǎn  
shí shì   guò  
nián fāng shào   yǐn jiǔ  
yǐn jiǔ zuì   zuì wéi chǒu  
cōng róng   duān zhèng  
shēn yuán   bài gōng jìng  
jiàn    
  yáo  
huǎn jiē lián   yǒu shēng  
kuān zhuǎn wān   chù léng  
zhí   zhí yíng  
shì   yǒu rén  
shì máng   máng duō cuò  
wèi nán   qīng lüè  
dòu nào chǎng   jué jìn  
xié shì   jué wèn  
jiāng mén   wèn shú cún  
jiāng shàng táng   shēng yáng  
rén wèn shuí   duì míng  
  fēn míng  
yòng rén   míng qiú  
tǎng wèn   wéi tōu  
jiè rén   shí huán  
rén jiè   yǒu qiān  
  xìn
 
fán chū yán   xìn wéi xiān  
zhà wàng   yān  
huà shuō duō   shǎo  
wéi shì   nìng qiǎo  
jiān qiǎo   huì  
shì jǐng   qiè jiè zhī  
jiàn wèi zhēn   qīng yán  
zhī wèi   qīng chuán  
shì fēi   qīng nuò  
gǒu qīng nuò   jìn tuì cuò  
退
fán dào   zhòng qiě shū  
  hu  
shuō cháng   shuō duǎn  
guān   xián guǎn  
jiàn rén shàn    
zòng yuǎn   jiàn  
jiàn rén è   nèi xǐng  
yǒu gǎi   jiā jǐng  
wéi xué   wéi cái  
rén   dāng  
ruò   ruò yǐn shí  
rén   shēng  
wén guò   wén  
sǔn yǒu lái   yǒu què  
wén kǒng   wén guò xīn  
zhí liàng shì   jiàn xiāng qīn  
xīn fēi   míng wéi cuò  
yǒu xīn fēi   míng wéi è  
guò néng gǎi   guī  
tǎng yǎn shì   zēng  
  fàn ài zhòng
 
fán shì rén   jiē ài  
tiān tóng   tóng zài  
xìng gāo zhě   míng gāo  
rén suǒ zhòng   fēi mào gāo  
cái zhě   wàng  
rén suǒ   fēi yán  
yǒu néng    
rén yǒu néng   qīng  
chǎn   jiāo pín  
yàn   xīn  
rén xián   shì jiǎo  
rén ān   huà rǎo  
rén yǒu duǎn   qiè jiē  
rén yǒu   qiè shuō  
dào rén shàn   shì shàn  
rén zhī zhī   miǎn  
yáng rén è   shì è  
zhī shèn   huò qiě zuò  
shàn xiāng quàn   jiē jiàn  
guò guī   dào liǎng kuī  
fán   guì fēn xiǎo  
duō   shǎo  
jiāng jiā rén   xiān wèn  
   
ēn bào   yuàn wàng  
bào yuàn duǎn   bào ēn cháng  
dài   shēn guì duān  
suī guì duān   ér kuān  
shì rén   xīn rán  
rén   fāng yán  
  qīn rén
 
tóng shì rén   lèi  
liú zhòng   rén zhě  
guǒ rén zhě   rén duō wèi  
yán huì   mèi  
néng qīn rén   xiàn hǎo  
jìn   guò shǎo  
qīn rén   xiàn hài  
xiǎo rén jìn   bǎi shì huài  
  xué wén
 
xíng   dàn xué wén  
zhǎng huá   chéng rén  
dàn xíng   xué wén  
rèn jiàn   mèi zhēn  
shū   yǒu sān dào  
xīn yǎn kǒu   xìn jiē yào  
fāng    
wèi zhōng    
kuān wéi xiàn   jǐn yòng gōng  
gōng dào   zhì tōng  
xīn yǒu   suí zhá  
jiù rén wèn   qiú què  
fáng shì qīng   qiáng jìng  
àn jié   yàn zhèng  
piān   xīn duān  
jìng   xīn xiān bìng  
liè diǎn   yǒu dìng chù  
kàn   huán yuán chù  
suī yǒu   juàn shù  
yǒu quē huài   jiù zhī  
fēi shèng shū   bǐng shì  
cōng míng   huài xīn zhì  
bào    
shèng xián   xún zhì